Contacteer ons

slide1.jpg

slide2.jpg

slice01.jpg

slice02.jpg

slice03.jpg

slice04.jpg

slice05.jpg

slice06.jpg

slice07.jpg

slice08.jpg

slice10.jpg

slice11.jpg

slice12.jpg

BEN.jpg

panasonic.jpg

resol.jpg

solar-world.jpg

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden Reluz bvba

 1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en plaatsingen behoudens ons uitdrukkelijke en geschreven andersluidend akkoord. Het feit dat een andersluidende overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit.
 2. Offertes zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na een wederzijdse gehandtekende schriftelijke bevestiging. Wanneer de klant nadien zijn bestelling annuleert is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10%, zonder nadeel te berokkenen aan het recht voor Reluz bvba om de volledige herstelling van de werkelijk geleden schade te vorderen.
 3. De financiële en technische gegevens alsook eventuele rendementsberekeningen die als indicatie in offertes en communicatie worden gepresenteerd, zijn afkomstig van betrouwbare en erkende informatiebronnen en/of verkregen via wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens maken echter géén deel uit van het commerciële aanbod van Reluz bvba.
 4. Leveringstermijnen van leveranciers kunnen invloed hebben op de aanvangsdatum van werken of vooropgestelde leveringsdatum. Een vertraging hierdoor ontstaan kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst. Ook gevallen van overmacht, kunnen vertraging van levering of aanvangsdatum der werken veroorzaken. De opdrachtgever aanvaardt dat als overmacht ondermeer geldt: staat van oorlog, brand, ongevallen, diefstal, verlies van lading, totale of gedeeltelijke stakingen, politieke gebeurtenissen of beleidsbeslissingen, situaties waardoor de fabricatie bevoorrading of verzending doorbroken worden, alsook machinebreuk, lock-out, en in het algemeen alle redenen die de normale gang van de bedrijvigheid van de leverancier belemmeren.
 5. In geval van loutere verkoop zonder plaatsing worden al onze producten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, altijd beschouwd als zijnde verkocht, goedgekeurd en ontvangen of erkend ontvangen te zijn op het adres van onze werkingszetel. Alle kosten vanaf het vertrek uit onze magazijnen, zoals vervoer en verzendingskosten, de verzekering tegen algemene risico's, zijn steeds ten laste van de klant (behoudens uitdrukkelijk anders luidende overeengekomen), zelfs indien franco verzonden.
 6. Bij gewone levering van goederen dient iedere klacht aangetekend en ten laatste acht werkdagen volgend op de ontvangst der goederen bij onze onderneming ingediend te worden. Na deze termijn worden de goederen als definitief aanvaard beschouwd. Eventuele klachten dienen gemotiveerd te zijn en hebben enkel uitwerking op hetgeen betwist wordt, zonder partijen te ontslaan van hun wederzijdse verplichtingen.
 7. Bij leveringen met plaatsing vindt de voorlopige en definitieve oplevering der werken, samen met de indienststelling, gelijktijdig plaats, op datum en uur in onderling overleg overeengekomen en uiterlijk binnen de acht werkdagen na voltooiing der werken (en keuring der installatie voor ingebruikname), tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Indien dit door omstandigheden niet binnen gestelde termijn geschiedt worden de werken stilzwijgend als aanvaard en goedgekeurd beschouwd, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk voorbehoud van één der partijen. Eventuele klachten dienen gemotiveerd te zijn en hebben enkel uitwerking op hetgeen betwist wordt, zonder partijen te ontslaan van hun wederzijdse verplichtingen.
 8. Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar , d.w.z. binnen acht werkdagen na uitgiftedatum. Goederen welke worden afgehaald in ons magazijn dienen bij afhaling steeds contant betaald te worden.
 9. Elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 125. Op het aldus verhoogde bedrag zijn de wettelijk gangbare intresten van toepassing.
 10. Eigendomsvoorbehoud : alle materialen en goederen blijven eigendom van Reluz bvba tot algehele betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. Bij niet naleving van betalingsafspraken is Reluz bvba bovendien gerechtigd verdere leveringen of uitvoering der werken op te schorten of desgevallend de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, en de geleverde materialen terug te vorderen, dit alles zonder recht op schadevergoeding door de klant, en zonder nadeel te berokkenen aan het recht voor Reluz bvba om de volledige herstelling van de werkelijk geleden schade te vorderen.
 11. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven.
 12. Bij uitvoering van werken door Reluz bvba dient de werf steeds veilig en goed toegankelijk te blijven om de goederen op de plaats van uitvoering te brengen en aldaar onmiddellijk zonder hinder desgevallend te installeren. Aanvragen van vergunningen voor plaatsen steiger, lift en parkeerontheffing op de openbare weg, trottoir, dienstwegen en uitgangen dienen steeds door en voor rekening van de opdrachtgever gewaarborgd te worden.
 13. De opdrachtgever voorziet steeds voor zijn rekening de mogelijkheid tot gebruik van de nodige nutsvoorzieningen (water, elektriciteit,...) om de werken in de meest gunstige omstandigheden te kunnen uitvoeren.
 14. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.
 15. Waarborg en aansprakelijkheid : geleverde goederen zijn gedurende de periode gewaarborgd, aangegeven door de fabrikant en/of vermeld op de offerte en/of factuur als fabrieksgarantie. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de waarborg beperkt tot het vervangen van de onderdelen die met een gebrek behept zijn. Dit heeft echter geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg.
 16. Geen enkele objectieve aansprakelijkheid kan ons ten laste gelegd worden indien Reluz bvba geen fabrikant van het materiaal is. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het vergoeden van de directe schade die te wijten is aan onze zware fout(en) of bedrog, of het foutief uitvoeren van een hoofdverbintenis van de overeenkomst. In ieder geval kan Reluz bvba niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte gevolgschade.
 17. Elke waarborg of garantie, ook fabrieksgarantie, gaat in op datum van levering der materialen.
 18. Onderhoudscontracten en reparaties worden nooit uitgevoerd met bijkomende waarborg of garantie. Reluz bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor nadelige gevolgen na stormschades of directe en indirecte gevolgen door aanpassingen en herstellingen aan de installaties door derden.